Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів підписане електронним підписом

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «РЕАГЕНТ»

 

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕАГЕНТ».

Місцезнаходження товариства: Україна, 49019, м. Дніпро, вул. Ударників, 27.  код ЄДРПОУ 13433137

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕАГЕНТ» (надалі – «Товариство») повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2019 року о 10.00 годині за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, 27, кабінет дирекції.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах:  реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись 25.04.2019 року з 09.30 год. до 9.55 год. за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Дата складення переліку  акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 19.04.2019 року.

 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ,

ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

-    Головою Лічильної комісії – Хвесик Г.В.

-    Секретарем Лічильної комісії –Лисенко А.В.

1.2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання протоколів про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для голосування.

 2. Про обрання голови і секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

-    Головою зборів –Біленець С.І.,

-    Секретарем зборів – Протащук С.І.

3. Про затвердження порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

3.1. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів:

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин.

3.2. Голова загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в оприлюдненому порядку денному.

3.3.Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

3.4. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії.

3.5. Протокол загальних зборів підписують обрані голова та секретар загальних зборів.

3.6. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів,  керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

 4. Розгляд річного звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

4.1. Прийняти звіт виконавчого органу Товариства до відома.

4.2. Роботу виконавчого органу Товариства у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.3. Затвердити Звіт виконавчого органу Товариства.

 5. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

5.1. Прийняти звіт Наглядової ради Товариства до відома.

5.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.3. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.

 6. Розгляд звіту Ревізора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення:

6.1. Прийняти звіт Ревізора Товариства до відома.

6.2. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

6.3. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік.

 7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2018 рік.

 8. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2018 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2019 рік.

Проект рішення:

8.1 Затвердити наступний порядок  розподілу прибутку за 2018 рік: Із чистого прибутку Товариства за 2018 рік виплатити дивіденди за 2018 рік з розрахунку 300,00 (триста) грн. на одну акцію.

8.2 Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2018 р. залишити на 2019 рік.

8.3 Наглядовій раді скласти перелік акціонерів, які мають право на отримання дивідендів за 2018 рік, затвердити порядок та строк виплати дивідендів.

 9. Відкликання Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Відкликати пані Падалко Г.М. з посади Ревізора Товариства.

 10. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення:

10.1 Обрати на посаду Ревізора Товариства пані Падалко Г.М. строком на 1 рік.

 11. Відкликання членів та голови Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі.

 12. Обрання членів та голови Наглядової ради Товариства.

Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

 13. Відкликання Виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства Протащука С.І.

 14. Обрання Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Обрати Генерального Директора Товариства строком на 1 рік.

 15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством на протязі одного року з дати прийняття рішення.

Проект рішення:

Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 25.04.2019р. до 24.04.2020р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких, перевищує 25 відсотків активів Товариства за даними річної фінансової звітності:

-            правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 5 060 тис. грн.;

-            правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати  5 060 тис. грн.;

-            правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов’язань та/або зобов’язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 5 060  тис. грн.

 16. Про затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції.

 17. Про обрання особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Доручити Генеральному Директору Товариства підписати Статут у новій редакції та провести державну реєстрацію Статуту.

 Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного та інформація зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» http://reagent.ua/

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Із документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись за адресою: у робочі дні, з 9-00 до 16-00, за місцезнаходженням  Товариства: Україна, 49019, м. Дніпро, вул. Ударників, 27. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – т.в.о. генерального директора Протащук С.І. Телефон для довідок:+38056-3703866

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 20 березня 2019 р., загальна кількість акцій складає 700 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 700  штук.

Для реєстрації та участі в Загальних зборах, акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

2018

2017

Усього активів

 10120,8

8400,5 

Основні засоби (за залишковою вартістю)

 302,8

 346,0

Запаси

 4238,7

 2669,7

Сумарна дебіторська заборгованість

 1825,0

 1877,7

Гроші та їх еквіваленти

 3754,3

 3507,1

Власний капітал

8357,5

7128,7

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

 207,9

 207,9

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 -

Поточні зобов'язання і забезпечення

 1763,3

 1271,8

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

 1906,7

 1718,4

Середньорічна кількість акцій (шт.)

 700

 700

                                                                                                                             Наглядова Рада

Повідомлення підписане електронним підписом

Титульний аркуш

Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора

 

 

 

Протащук Сергiй Iванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

12.03.2019

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАГЕНТ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49019, м. Днiпро, вул. Ударникiв,27

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

13433137

5. Міжміський код та телефон, факс

0563703866 0563703866

6. Електронна поштова адреса

reagent@ukr.net

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://reagent.ua/

в мережі Інтернет

12.03.2019

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

11.03.2019

призначено

Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора

Протащук Сергiй Iванович

 

42.7143

Зміст інформації:

У зв’язку iз смертю Генерального директора ПрАТ «Реагент» Матвiєнко Сергiя Анатолiйовича, засiданням Наглядової ради ПрАТ «Реагент» прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 11.03.2019 р.) призначити на посаду тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора ПрАТ «Реагент» Протащука Сергiя Iвановича на строк до обрання Генерального директора ПрАТ «Реагент» загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Реагент».
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа володiє 42.7143% у статутному капiталi ПрАТ «Реагент».
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа займала посаду заступника директора по науцi ПрАТ «Реагент».

 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Матвiєнко Сергiй Анатолiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

19.04.2018

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАГЕНТ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

13433137

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , д/н, 49019, Днiпро, Ударникiв,27

5. Міжміський код, телефон та факс

0563703866 0563703866

6. Електронна поштова адреса

reagent@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2018

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР №

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

reagent.ua

в мережі Інтернет

19.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки
В складi рiчного звiту вiдсутнi: - Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - так як Приватнi акцiонернi товаритсва цiй роздiл не заповнюють. - Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об"єднань пiдприємств - так як Товариство не входить до будь-яких об"єднань пiдприємств. - Iнформацiя про рейтингове агентство - так як Товариство не укладало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцiнку. - Iнформацiя про органи управлiння емiтента - так як заповнення даного пiдроздiлу рiчної iнформацiї акцiонерними товариствами не передбачено.- Iнформацiя про облiгацiї емiтента - так як Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало. - Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - так як Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. - Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - так як Товариство протягом звiтного перiоду не здiйснювало викуп власних акцiй. - Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв - так як акцiї Товариства iснують у бездокументарнiй формi. - Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв - так як борговi цiннi папери Товариством не випускались. - Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - так як Товариство випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало. - Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН - так як Товариство сертифiкати ФОН не випускало. - Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не надається - Товариство не складало таку звiтнiсть. - Звiт про стан об'єкта нерухомостi - так як Товариство цiльовi облiгацiї не випускало. - Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня тому, що у емiтента дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн. - Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня тому, що у емiтента дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн. - Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) - так як заповнення даного роздiлу рiчної iнформацiї емiтентiв приватними акцiонерними товариствами не передбачено. - Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi - так як заповнення даного роздiлу рiчної iнформацiї емiтентiв приватними акцiонерними товариствами не передбачено. - Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент - так як заповнення даного роздiлу рiчної iнформацiї емiтентiв приватними акцiонерними товариствами не передбачено. - Опис бiзнесу - так як заповнення даного роздiлу рiчної iнформацiї емiтентiв приватними акцiонерними товариствами не передбачено


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАГЕНТ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

Серiя А01 №061441

3. Дата проведення державної реєстрації

21.11.1991

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

207900.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

40

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

20.59 Виробництво iншої хiмiчної продукцiї, н. в. i. у.

46.46 Оптова торгiвля фармацевтичними товарами

21.20 Виробництво фармацевтичних препаратiв

10. Органи управління підприємства

Емiтент є акцiонерним товариством тому iнформацiя щодо органiв управлiнн яемiтента не надається.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

КБ ПАТ ПРИВАТБАНК

2) МФО банку

305299

3) поточний рахунок

26000050212131

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

КБ ПАТ ПРИВАТБАНК

5) МФО банку

305299

6) поточний рахунок

26007050271302

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шрамко Олена Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища (ДГУ)

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

КП Теплоенерго, програмiст

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.08.1995 на безстроковий термiн

9) Опис

До обов'язкiв Головного бухгалтера вiдносяться: - забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; - органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було Не володiє часткою у статутi товариства.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Матвiєнко Сергiй Анатолiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ Днiпротехнологiя комерцiйний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.04.2017 на один рiк

9) Опис

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв вiд 14.04.2017 р прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме: обрано Генерального директора Матвiєнко Сергiй АнатолiйовичЧасткою, якою володiє в статутному капiтауi 0,0% Обраний генеральний директор Матвiєнко С.А. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду: з 19.05. 2009 р зам. директора в ТОВ НВП «Днiпротехнологiї», з 07.09.2010р по теперiшнiй час ген. директор в ПрАТ «Реагент» Обсяг повноважень та обов"язкiв визначається Статутом Товариства, посадовою iнструкцiєю та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 29 роки. Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася.Оплата працi здiйснюється згiдно посадового окладу та вiдображається в податковiй звi тностi за формою 1-ДФ.. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Заступник директора по науцi

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Протащук Сергiй Iванович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Доцент кафедри органiчної хiмiї ДХТI

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.04.2013 на безстроковий термiн

9) Опис

Входить до дирекцiї Товариства. Обсяг повноважень та обов"язкiв визначається посадовою iнструкцiєю та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 37 роки.Оплата згiдно штатного розкладу. Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Падалко Ганна Михайлiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1951

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

з 1992 роцi працує на ПрАТ Реагент

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.04.2017 на один рiк

9) Опис

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв вiд 14.04.2017 р прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме:
• прийнято термiном на один рiк ревiзора Падалка Ганна Михайлiвна ( паспорт АЕ 359328 Бабушинський РВ ДМУ УМВС України). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.1429%. Останнi пять рокiв працювала начальником вiддiлу маркетингу вед.препаратiв на ПрАТ РЕАГЕНТ з 02 березня 2016-пенсiонер. Обсяг повноважень та обов"язкiв визначається Статутом Товариства, посадовою iнструкцiєю та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 40 рокiв. Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Заступник директора

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бiленець Сергiй Iванович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Старший мастер в ВАТ "Днiпрошина"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.04.2013 на безстроковий термiн

9) Опис

Входить до дирекцiї Товариства.Обсяг повноважень та обов"язкiв визначається посадовою iнструкцiєю та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 42 рокiв. Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася.Оплата працi здiйснюється згiдно посадового окладу та вiдображається в податковiй звi тностi за формою 1-ДФ. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Протащук Олена Петрiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Викладач в Школi №53 м Днiпропетровськ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.04.2016 на три роки

9) Опис

Обсяг повноважень та обов"язкiв визначається Статутом Товариства, посадовою iнструкцiєю та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 32 рокiв. Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На даний час на пенсiї.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бiленець Тетяна Володимирiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

до 2011 року керiвник вiддiлу Страхової компанiї Унiка

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.04.2016 на три роки

9) Опис

Обсяг повноважень та обов"язкiв визначається Статутом Товариства, посадовою iнструкцiєю та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 33 рокiв. Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На даний час на пенсiї. Не працює.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Голунов Сергiй Герасимович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Науковий працiвник в ПП "Iтра"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.04.2016 на три роки

9) Опис

Обсяг повноважень та обов"язкiв визначається Статутом Товариства, посадовою iнструкцiєю та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 33 рокiв. Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На даний час не працює.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАГЕНТ"

2. Код за ЄДРПОУ

13433137

3. Місцезнаходження

49019, Днiпро, Ударникiв,27

4. Міжміський код, телефон та факс

0563703866 0563703866

5. Електронна поштова адреса

reagent@ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

reagent.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

II. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв 12.04.2018 року (Протокол № 1 вiд 12.04.2018 року) прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за 2017 рiк; встановлено розмiр дивiдендiв, що пiдлягають сплатi – 210,0 тис. грн, що на одну акцiю становить 300,00 грн; визначено спосiб виплати дивiдендiв – грошовими коштами безпосередньо акцiонерам у строки та в порядку, встановленому чинним законодавством України.
Наглядовою радою 12.04.2018 року (протокол № 2 вiд 12.04.2018 року) встановлено 11 травня 2018 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на отримання дивiдендiв за 2017 рiк. Строк виплати дивiдендiв визначити з 11 травня 2018 року по 11 вересня 2018 року. Визначити порядок виплати дивiдендiв акцiонерам – одноразово всiєю сумою в повному обсязi, згiдно перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв станом на 11.05.2018 року. Спосiб виплати дивiдендiв, визначений рiшенням Загальних зборiв – безпосередньо акцiонерам.
Виплату дивiдендiв здiйснювати за письмовою заявою акцiонера шляхом безготiвкового перерахування коштiв на вказаний акцiонером рахунок у банку. Витрати, якi виникають через необхiднiсть перерахування дивiдендiв ( сплата комiсiйних банку та iншi) проводяться за рахунок суми дивiдендiв, призначених до виплати акцiонеру. Сума податкiв, якi згiдно дiючого законодавства повиннi бути утриманi при виплатi дивiдендiв, сплачуються за рахунок суми дивiдендiв, призначених до виплати акцiонеру.
Дивiденди, не виплаченi акцiонеру внаслiдок вiдсутностi заяви акцiонера про виплату чи вiдсутностi коректних даних про рахунок акцiонера для перерахування дивiдендiв, виплачуються за додатковим письмовим запитом акцiонера. На суму невиплачених та неотриманих акцiонерами дивiдендiв проценти не нараховуються.
В порядку, встановленому статутом Товариства, направити повiдомлення кожному акцiонеру, який має право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Матвiєнко Сергiй Анатолiйович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

Повідомлення про виникнення особливої інформації

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАГЕНТ"

2. Код за ЄДРПОУ

13433137

3. Місцезнаходження

49019,м. Днiпро, Ударникiв,27

4. Міжміський код, телефон та факс

0563703866 0563703866

5. Електронна поштова адреса

reagent@ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

reagent.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв вiд 12.04.2018 р прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме:

  • припинити повноваження Генерального директора Товариства Матвiєнко Сергiй Анатолiйович ( паспорт МЕ 552961 вiд 25.11.2004 Бабушинський РВ ДМУ УМВС України)Часткою, якою володiє в статутному капiталi 0,0% Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 07.09.2010 по даний момент
  • обрано Генерального директора Матвiєнко Сергiй Анатолiйович ( паспорт МЕ 552961 вiд 25.11.2004 Бабушинський РВ ДМУ УМВС України)Часткою, якою володiє в статутному капiтауi 0,0% Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду: з 07.09.2010р по теперiшнiй час ген. директор в ПрАТ «Реагент». Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Обрано на один рiк.
  • припинення повноваження  у зв'язку з закiнченням термiну повноважень ревiзора Падалка Ганна Михайлiвна ( паспорт АЕ 359328 вiд 05.07.1996 Бабушинський РВ ДМУ УМВС України). На посадi перебувала з 14.04.2013р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.1429% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
  • прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 12.04.2018 р. термiном на один рiк ревiзора Падалка Ганна Михайлiвна ( паспорт АЕ 359328 Бабушинський РВ ДМУ УМВС України). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.1429%. Останнi пять рокiв працювала начальником вiддiлу маркетингу вед.препаратiв на ПрАТ РЕАГЕНТ з 02 березня 2016-пенсiонер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Матвiєнко Сергiй Анатолiйович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАГЕНТ"

2. Код за ЄДРПОУ

13433137

3. Місцезнаходження

49019, Днiпро, Ударникiв,27

4. Міжміський код, телефон та факс

0563703866 0563703866

5. Електронна поштова адреса

reagent@ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

reagent.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

12.04.2018 року Загальними зборами затвержено граничну ринкову вартiсть майна та послуг, що є предметом значного правочину,який генеральний директор Товариства може вчинити вiд iменi Товариства одноосiбно i без доручення протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення такими, що не перевищують 2100125-00 грн (два мільйони сто тисяч сто двадцять п’ять грн 00 коп), що складає 25% ( двадцять п’ять ) вiдсоткiв вiд вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства станом за 2017 рiк. За даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства станом за 2017 рiк вартiсть активiв складає 8400500-00 грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 700 штук Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у загальних зборах - 688 штук, у вiдсотках вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй 98,285714% Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 688 штук Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0 штук

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Матвiєнко Сергiй Анатолiйович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕАГЕНТ»

Приватне акціонерне товариство «РЕАГЕНТ» (надалі - Товариство) (код ЄДРПОУ 13433137, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Ударників, 27) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 12  квітня 2018 року  о 10-00 за адресою:  м. Дніпро, вул. Ударників, 27, кабінет дирекції.

Проект порядку денного:

1.Обрання  лічильної комісії та затвердження її складу.

2. Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

4.Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

5. Звіт та висновки Ревізора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6.Відкликання та обрання Ревізора Товариства.

7.Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та рішень Наглядової ради.

8.Відкликання та обрання членів та голови Наглядової ради Товариства.

9.Затвердження порядку розподілу прибутку, виплати дивідендів, покриття збитків Товариства за 2017р.

10.Відкликання та обрання Генерального директора Товариства.

11.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

               

 Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік   (тис грн.)

Найменування показника

Період

 

 

Звітний

Попередній

Усього активів

8400,5

6832,5

Основні засоби

346,0

375,8

Довгострокові фінансові інвестиції:

-

-

Запаси

2669,7

2199,0

Сумарна дебіторська заборгованість

1877,7

1352,2

Грошові кошти та їх еквіваленти

3507,1

2905,5

Нерозподілений прибуток

-

-

Власний капітал

-

-

Статутний капітал

207,9

207,9

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

1271,8

773,5

Чистий прибуток (збиток)

1718,4

1866,8

Середньорічна кількість акцій (шт.)

700

700

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій, протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду

40

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться 12 квітня 2018 року з 09-00 до 09-45 год. за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, 27  відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24-00 05 квітня 2018 року. Для реєстрації акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та документи, які відповідно до чинного законодавства, підтверджують їх повноваження.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з проекту питань порядку денного зборів за адресою:  м. Дніпро, вул. Ударників, 27 (кабінет дирекції) у робочі дні з 9-00 до 17-00,  відповідальна особа – Генеральний директор Матвієнко С.А. Телефон для довідок +380563703866. Адреса власного веб-сайту www.reagent.ua

Наглядова рада Товариства   

 

 

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного

 

По питанню №1:

Для ведення зборів запропоновано обрати Лічильну комісію, у наступному складі:

-          Головою Лічильної комісії – Падалко А.С.,

-          Секретарем Лічильної комісії – Голунов С.Г.

 

По питанню №2:

Для ведення зборів запропоновано обрати Головуючого та Секретаря зборів у наступному складі:

-          Головою зборів –Біленець С.І,

-          Секретарем зборів – Протащук С.І.,

 

По питанню №3:

З процедурних питань запропоновано:

Підрахунок голосів з питаннь порядку денного № 6,8,10, ( в частині відкликання та обрання ревізора, членів наглядової ради та генерального директора), по яким проводиться кумулятивне голосування, буде проводитись наступним чином: під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість осіб, які мають право бути обраними до виконавчих органів. Акціонер має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформляються протоколом Лічильної комісії.

Затвердити наступний Порядок денний, який був опублікований в засобах масової інформації та наданий для ознайомлення акціонерам згідно вимогам чинного законодавства.

Затвердити наступний Регламент зборів: надати виступаючим по питанням Порядку денного до 10 хв., відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв, пропозиції щодо голосування по питанням порядку денного надавати до президії зборів в усній формі, на виступи, довідки – до 5 хв.

 

По питанню №4:

Запропоновано звіт Дирекції Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2017р. та баланс Товариства за 2017 р.  затвердити, роботу Дирекції Товариства в 2017 р. визнати задовільною.

 

По питанню №5:

Запропоновано звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017р. затвердити, роботу Ревізора Товариства за 2017р. визнати задовільною.

 

По питанню №6:

Запропоновано відкликати пані Падалко Г.М. з посади Ревізора Товариства та обрати на посаду Ревізора Товариства пані Падалко Г.М. на новий строк

 

По питанню №7:

Запропоновано звіт та рішення Наглядової ради Товариства за 2017р. затвердити, роботу Наглядової ради Товариства за 2017р. визнати задовільною.

 

По питанню №8:

Запропоновано відкликати пана Голунова С.Г. з посади голови Наглядової ради Товариства, відкликати пані Біленець Т.В.  та пані Протащук О.П. з посади членів Наглядової ради Товариства

Запропоновано обрати членами Наглядової ради Товариства пана Голунова С.Г. , пані Біленець Т.В. та пані Протащук О.П.

Запропоновано обрати головою Наглядової ради Товариства пана Голунова С.Г.

 

По питанню №9:

Запропоновано Із чистого прибутку Товариства за 2017 рік виплатити дивіденди за 2017 рік з розрахунку 300,00 (триста) грн на одну акцію, нерозподілений прибуток станом на 31.12.2017 р. залишити на 2018 рік, Наглядовій раді скласти перелік акціонерів, які мають право на отримання дивідендів за 2017 рік, затвердити порядок та строк виплати дивідендів.

 

По питанню №10:

Запропоновано відкликати пана Матвієнка С.А. з посади Генерального директора Товариства Запропоновано обрати на посаду Генерального директора Товариства пана Матвієнко С.А.

По питанню №11:

Запропоновано затвердити граничну ринкову вартість майна та послуг, що є предметом значного  правочину, який генеральний директор Товариства може вчинити від імені Товариства одноосібно і без доручення протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення такими, що не перевищують 2100125-00 грн (два мільйони сто тисяч сто двадцять п’ять грн 00 коп), що складає 25% ( двадцять п’ять ) відсотків від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства станом за 2017 рік. За даними річної фінансової звітності Товариства станом за 2017 рік вартість активів складає 8400500-00 грн

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного -  www.reagent.ua

 

Наглядова рада Товариства

 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Матвiєнко Сергiй Анатолiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.04.2017

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАГЕНТ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

13433137

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , д/н, 49019, Днiпро, Ударникiв,27

5. Міжміський код, телефон та факс

0563703866 0563703866

6. Електронна поштова адреса

reagent@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2017

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР №79

 

26.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

reagent.ua

в мережі Інтернет

24.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки
В складi рiчного звiту вiдсутнi: - Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - так як Приватнi акцiонернi товаритсва цiй роздiл не заповнюють. - Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об"єднань пiдприємств - так як Товариство не входить до будь-яких об"єднань пiдприємств. - Iнформацiя про рейтингове агентство - так як Товариство не укладало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцiнку. - Iнформацiя про органи управлiння емiтента - так як заповнення даного пiдроздiлу рiчної iнформацiї акцiонерними товариствами не передбачено.- Iнформацiя про облiгацiї емiтента - так як Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало. - Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - так як Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. - Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - так як Товариство протягом звiтного перiоду не здiйснювало викуп власних акцiй. - Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв - так як акцiї Товариства iснують у бездокументарнiй формi. - Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв - так як борговi цiннi папери Товариством не випускались. - Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - так як Товариство випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало. - Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН - так як Товариство сертифiкати ФОН не випускало. - Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не надається - Товариство не складало таку звiтнiсть. - Звiт про стан об'єкта нерухомостi - так як Товариство цiльовi облiгацiї не випускало. - Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня тому, що у емiтента дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн. - Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня тому, що у емiтента дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн. - Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) - так як заповнення даного роздiлу рiчної iнформацiї емiтентiв приватними акцiонерними товариствами не передбачено. - Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi - так як заповнення даного роздiлу рiчної iнформацiї емiтентiв приватними акцiонерними товариствами не передбачено. - Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент - так як заповнення даного роздiлу рiчної iнформацiї емiтентiв приватними акцiонерними товариствами не передбачено. - Опис бiзнесу - так як заповнення даного роздiлу рiчної iнформацiї емiтентiв приватними акцiонерними товариствами не передбачено


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАГЕНТ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

Серiя А01 №061441

3. Дата проведення державної реєстрації

21.11.1991

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

207900.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

41

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

20.59 Виробництво iншої хiмiчної продукцiї, н. в. i. у.

46.46 Оптова торгiвля фармацевтичними товарами

21.20 Виробництво фармацевтичних препаратiв

10. Органи управління підприємства

Емiтент є акцiонерним товариством тому iнформацiя щодо органiв управлiнн яемiтента не надається.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

КБ ПАТ ПРИВАТБАНК

2) МФО банку

305299

3) поточний рахунок

26000050212131

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

КБ ПАТ ПРИВАТБАНК

5) МФО банку

305299

6) поточний рахунок

26007050271302

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шрамко Олена Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 465394 11.12.1996 Кiровський РВ ГУ МВС України в Днiпропетровської обл..

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища (ДГУ)

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

КП Теплоенерго, програмiст

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.08.1995 на безстроковий термiн

9) Опис

До обов'язкiв Головного бухгалтера вiдносяться: - забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; - органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. Про роботу на посадах "за сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було Не володiє часткою у статутi товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Матвiєнко Сергiй Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 552961 25.11.2004 Бабушинський Рв ДМУ УМВС України

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ Днiпротехнологiя комерцiйний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.04.2016 на один рiк

9) Опис

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв вiд 04.04.2016 р прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме: обрано Генерального директора Матвiєнко Сергiй АнатолiйовичЧасткою, якою володiє в статутному капiтауi 0,0% Обраний генеральний директор Матвiєнко С.А. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду: з 19.05. 2009 р зам. директора в ТОВ НВП «Днiпротехнологiї», з 07.09.2010р по теперiшнiй час ген. директор в ПрАТ «Реагент» Обсяг повноважень та обов"язкiв визначається Статутом Товариства, посадовою iнструкцiєю та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 29 роки. Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася.Оплата працi здiйснюється згiдно посадового окладу та вiдображається в податковiй звi тностi за формою 1-ДФ.. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник директора по науцi

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Протащук Сергiй Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АО 235427 19.12.2014 Бабушинський РВ ДМУ УМВС УКРАЇНИ

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Доцент кафедри органiчної хiмiї ДХТI

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.04.2013 на безстроковий термiн

9) Опис

Входить до дирекцiї Товариства. Обсяг повноважень та обов"язкiв визначається посадовою iнструкцiєю та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 37 роки.Оплата згiдно штатного розкладу. Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Падалко Ганна Михайлiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 329328 05.07.1996 Бабушинський РВ ДМУ УМВС України

4) рік народження**

1951

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

з 1992 роцi працує на ПрАТ Реагент

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.04.2016 на один рiк

9) Опис

Обсяг повноважень та обов"язкiв визначається Статутом Товариства, посадовою iнструкцiєю та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 40 рокiв. Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася.Оплата працi здiйснюється згiдно посадового окладу та вiдображається в податковiй звi тностi за формою 1-ДФ. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник директора

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бiленець Сергiй Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 814364 12.04.2012 Бабушинський РВ ДМУ УМВС України

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Старший мастер в ВАТ "Днiпрошина"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.04.2013 на безстроковий термiн

9) Опис

Входить до дирекцiї Товариства.Обсяг повноважень та обов"язкiв визначається посадовою iнструкцiєю та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 42 рокiв. Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася.Оплата працi здiйснюється згiдно посадового окладу та вiдображається в податковiй звi тностi за формою 1-ДФ. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Протащук Олена Петрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 211431 21.04.1998 Бабушинський РВ ДМУ УМВС України у Днiпропет. обл

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Викладач в Школi №53 м Днiпропетровськ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.04.2013 на три роки

9) Опис

Обсяг повноважень та обов"язкiв визначається Статутом Товариства, посадовою iнструкцiєю та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 32 рокiв. Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На даний час на пенсiї.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бiленець Тетяна Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 814365 26.09.1997 Бабушинський РВ ДМУ УМВС України у Днiпропет обл

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

до 2011 року керiвник вiддiлу Страхової компанiї Унiка

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.04.2016 на три роки

9) Опис

Обсяг повноважень та обов"язкiв визначається Статутом Товариства, посадовою iнструкцiєю та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 33 рокiв. Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На даний час на пенсiї. Не працює.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Голунов Сергiй Герасимович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 303584 23.04.1996 Кiровський РВ ДМУ УМВС Україниу Днiпропетровської обл

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Науковий працiвник в ПП "Iтра"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.04.2016 на три роки

9) Опис

Обсяг повноважень та обов"язкiв визначається Статутом Товариства, посадовою iнструкцiєю та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 33 рокiв. Окрема винагорода, в т.ч. i в натуральнiй формi, не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На даний час не працює.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова наглядової ради

Голунов Сергiй Герасимович

АЕ 303584 23.05.1996 Кiровський РВ ДМУ УМВС України у Днiпропет обл

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Падалко Ганна Михайлiвна

АЕ 359328 05.07.1996 Бабушинський РВ ДМУ УМВС у Днiпр обл.

1

0.14290000000

1

0.14290000000

0

0

Заступник директора

Бiленець Сергiй Iванович

АЕ 814364 26.09.1997 РВ ДМУ УМВС України у Днiпроп обл

299

42.7143

299

42.7143

0

0

Заступник директора по науцi

Протащук Сергiй Iванович

АО 235427 19.12.2014 Бабушинський РВ ДМУ УМВС України у Днiпропет обл

299

42.7143

299

42.7143

0

0

Головний бухгалтер

Шрамко Олена Миколаївна

АЕ 465394 11.12.1996 Кiровський РВ ГУ МВС України в Днiпропетровської обл..

0

0

0

0

0

0

Генеральний директор

Матвiєнко Сергiй Анатолiйович

МЕ 552961 25.11.2004 Бабушинський Рв ДМУ УМВС України

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Протащук Олена Петрiвна

АК 211431 21.04.1998 Бабушинський РВ ДМУ УМВС України у Днiпропет. обл

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Бiленець Тетяна Володимирiвна

АК 814365 26.09.1997 Бабушинський РВ ДМУ УМВС України у Днiпропет обл

0

0

0

0

0

0

Усього

599

85.5715

599

85.5715

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Бiленець Сергiй Iванович

АЕ 814364 26.09.1997 АЕ 814364 26.09.1997 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС

299

42.7143

299

42.7143

0

0

Падалко Анатолiй Степанович

АЕ 568417 17.04.1997 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС

89

12.7143

89

12.7143

0

0

Протащук Сергiй Iванович

АО 235427 19.12.2014 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС

299

42.7143

299

42.7143

0

0

Усього

687

98.1429

687

98.1429

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

04.04.2016

Кворум зборів**

98.7088

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
Порядок денний:
1.Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу.
2.Обрання головуючого та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
3.Прийняття рiшення з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
4.Звiт Дирекцiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 р.
5.Звiт та висновки Ревiзора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 р.
6.Вiдкликання та обрання Ревiзора Товариства.
7.Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 р. Затвердження звiту та рiшень Наглядової ради Товариства.
8.Вiдкликання та обрання членiв та голови Наглядової ради Товариства.
9.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 р.
10.Затвердження порядку розподiлу прибутку, виплати дивiдендiв, покриття збиткiв Товариства за 2015р.
11.Вiдкликання та обрання Генерального директора Товариства.
12.Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк.
За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi рiшення: затвердити звiт дирекцiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015рiк, затвердити звi рiчний звiт та висновки Ревiзора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк. Запропоновано розподiлити чистий прибуток наступним чином: 210 тис. грн направити на виплату дивiдендiв з розрахунку 300 грн на одну акцiю. Прибуток оставити не розподiленим на 2016 рiк Затвердили основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016 рiк.Вiдкликали та обрали генерального директора, також вiдкликали та обрали Ревiзора Товариства, i вiдкликали та обрали членiв та голови Наглядової ради Товариства.

 

VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

210000

Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн.

300

Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.

210000

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

14.06.2016

Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату

18.07.2016/210000грн

Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату

Опис

Загальними зборами акцiонерiв 04.04.2016 року (Протокол № 1 вiд 04.04.2016 року) прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за 2015 рiк; встановлено розмiр дивiдендiв, що пiдлягають сплатi – 210,0 тис. грн, що на одну акцiю становить 300,00 грн; виплату дивiдендiв здiйснити через депозитарну систему України.
Наглядовою радою 05.04.2016 року (протокол №3 вiд 05.04.2016 року) встановлено 14 червня 2016 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на отримання дивiдендiв за 2015 рiк. Строк виплати дивiдендiв визначити до 04 жовтня 2016 року.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19.10.2010

145/04/1/10

Державна комiсiя з цiних паперiв та фондового ринку

UA4000100648

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

297

700

207900

100

Опис

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Заяви на лiстинг цiнних паперiв на органiзованих ринках (бiржах) не подавалась, намiрiв щодо реєстрацiї будь яких цiнних паперiв не приймалось. Додаткової емiсiї акцiй не було.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

383.6

375.8

0

0

383.6

375.8

будівлі та споруди

56.9

54.0

0

0

56.9

54.0

машини та обладнання

182.1

159.6

0

0

182.1

159.6

транспортні засоби

117.5

106.3

0

0

117.5

106.3

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

27.1

55.9

0

0

27.1

55.9

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

383.6

375.8

0

0

383.6

375.8

Опис

Товариство арендує у фiзичних осiб офiснi виробничi та складскi примiщення загальною плащаю 1531,8. У товариства вiдсутня iнформацiя щодо загальної вартостi арендованих основних засобiв. В балансi данi основнi засоби не показуються.Термiни використання ОЗ (за основними групами): машини та обладнання-3 роки, МНМА -1 рiк. Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основнi засоби за усiма групами використовуються за призначенням. Первiсна вартiсть основних засобiв -1207,1 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 39.1%. Ступiнь використання основних засобiв 66%. Сума нарахованого зносу за рiк - 226,4 тис. грн. Сума нарахованого усього - 831,3тис.грн. Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду не було, закрема формування ремонтного фонду на орендоване майно.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

6059.0

5250.1

Статутний капітал (тис. грн.)

207.900

207.900

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

207.900

207.900

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України. Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв(6059.0 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(207,9 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

462.2

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

311.3

X

X

Усього зобов'язань

X

773.5

X

X

Опис:

Товариство станом на 31.12.2016 рiк має поточнi зобовязання в сумi 773,5 тис. грн , в т.ч кредиторська заборгованiсть за товари, роботи послуги в сумi 223,6 тис. грн, поточнi розрахунки з бюджетом в сумi 462,2 тис. грн, розрахунки зi страхуванням 0,6 тис грн, та iншi поточнi зобовязання в сумi 87,1 тис.грн. зобовязання по кредиторської та iншi поточнi зобовязання будуть погашенi в 1- му кварталi 2017 року.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

04.04.2016

04.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Модуль-Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

38033179

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

53210 Україна, Днiпропетровська обл., м. Нiкополь, вул.Дибенка, буд. 59г, кв.1

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4508 23.02.2012

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н д/н д/н д/н

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016

Думка аудитора***

безумовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2015

1

0

3

2014

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Наглядова рада не проводила самооцiнку.

 

iнформацiя вiдсутня

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Комiтети в складi Наглядової ради не створювались

Інші (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня

 

iнформацiя вiдсутня

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/н

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Д/Н

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Ні

Так

Ні

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

дн

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Iформацiя вiдсутня

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Нi

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Нi

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Нi

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Нi

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАГЕНТ"

за ЄДРПОУ

13433137

Територія

за КОАТУУ

1210100000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

за КВЕД

20.59

Середня кількість працівників

41

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон

49019 м. Днiпро вул Ударникiв буд 27

 

Форма № 1-м

1. Баланс
на 31.12.2016 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби:

1010

383.6

375.8

- первісна вартість

1011

980.7

1207.1

- знос

1012

( 597.1 )

( 831.3 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

383.6

375.8

II. Оборотні активи

Запаси

1100

2104.6

2198.5

- у тому числі готова продукція

1103

1037.9

1174.0

Поточні біологічні активи

1110

0.5

0.5

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

526.2

417.2

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

0

0

- у тому числі податок на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

492.2

935.0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

2522.6

2905.5

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

5646.1

6456.7

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

6029.7

6832.5

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

207.9

207.9

Додатковий капітал

1410

0

0

Резервний капітал

1415

61.0

61.0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

4981.2

5790.1

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

1495

5250.1

6059.0

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

ІІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

- товари, роботи, послуги

1615

15.5

223.6

розрахунками з бюджетом

1620

640.7

462.2

у тому числі з податку на прибуток

1621

584.1

407.4

- зі страхування

1625

0

0.6

- з оплати праці

1630

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

123.4

87.1

Усього за розділом IІІ

1695

779.6

773.5

ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

6029.7

6832.5

 

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.

Форма N 2-м

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

14078.4

13103.8

Інші операційні доходи

2120

312.0

385.4

Інші доходи

2240

729.7

418.2

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

15120.1

13907.4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 9896.7 )

( 7761.9 )

Інші операційні витрати

2180

( 2663.1 )

( 2540.0 )

Інші витрати

2270

( 283.7 )

( 180.9 )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( 12843.5 )

( 10482.8 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)

2290

2276.6

3424.6

Податок на прибуток

2300

( 409.8 )

( 616.4 )

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

1866.8

2808.2

 

Примітки до балансу

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за рiк склала 41 чоловiка з фондом оплати працi 2267,7 тис. гривень. Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до Закону "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" iз змiнами i доповненнями, внесеними Законами України, та Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва". Вимiрювання та узагальнення господарських операцiй у бухгалтерському облiку та складання фiнансової звiтностi пiдприємство здiйснює в нацiональнiй валютi - гривнi. Облiк виробничих запасiв та покупних товарiв здiйснюється за цiною придбання. При списаннi запасiв на виробництво використовується метод середньозваженої собiвартостi. Аналiтичний облiк товарно-матерiальних цiнностей на складах здiйснюється у картках складського облiку в кiлькiсному вимiру, в бухгалтерiї - в кiлькiсно-умовному. Амортизацiя основних засобiв нараховується вiдповiдно до вимог податкового законодавства прямолiнiйним методом нарахування амортизацiї. Облiкова полiтика на пiдприємствi встановлена наказом №1 вiд 05.01.2016 "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського та податкового облiку на 2016 рiк", протягом звiтного року облiкова полiтика не змiнювалась. Активи Роздiл I Необоротнi активи та їх знос (амортизацiя) Станом на 31 грудня 2016 року основнi засоби пiдприємства становлять 1207,1 тис. грн., що вiдображено в рядку 1011 Балансу. Загальна сума накопиченої амортизацiї становить 831,3 тис. грн. (рядок 1012 Балансу). Роздiл II Оборотнi активи До виробничих запасiв включено вартiсть матерiалiв та запасiв 2198,5 тис. грн., що вiдображено в рядку 1100 Балансу, у тому числi готова продукцiя 1174,0тис. грн. Дебiторська заборгованiсть становить 1352,2 тис. грн., у тому числi: - заборгованiсть покупцiв за товари та послуги 417,2 тис. грн. (рядок 1125 Балансу); - iнша поточна дебiторська заборгованiсть 935,0 тис. грн. (рядок 1155 Балансу). Аналiтичний облiк розрахункiв з дебiторами ведеться вiдокремлено по кожному контрагенту вiдповiдно до чинного законодавства. Залишок грошових коштiв у нацiональнiй валютi (рядок 1165 Балансу) на 31.12.2016 на поточному рахунку становить 2905,5 тис. грн. Пасиви Роздiл I Власний капiтал В рядку 1400 вiдображено суму статутного капiталу 207,9 тис. грн., який подiлено на 700 простих iменних акцiй вартiстю 297 грн. кожна. В рядку 1415 вiдображено суму резервного капiталу 61,0 тис. грн., який створено за рахунок нерозподiленого прибутку пiдприємства. Нерозподiлений прибуток на кiнець року становить 5790,1 тис. грн. (рядок 1420 Балансу), у тому числi прибуток поточного року 1866,8 тис. грн. Роздiл IV Поточнi зобов'язання Поточна кредиторська заборгованiсть становить 223,6 тис. грн. (рядок 1615 Балансу). Поточнi зобов'язання з бюджетом (рядок 1620 Балансу) становлять 462,2 тис. грн. Поточнi зобов'язання зi страхування (рядок 1630 Балансу) становлять 0,0 тис. грн. Простроченої заборгованостi з оплати працi пiдприємство не має. В рядку 1690 вiдображенi iншi поточнi зобов'язання в сумi 87,1 тис. грн., якi пiдлягають перерахуванню за призначенням у наступному мiсяцi. Аналiтичний облiк розрахункiв з кредиторами ведеться окремо по кожнiй органiзацiї, установi чи фiзичнiй особi на вiдповiдних балансових рахунках у вiдповiдностi до вимог Положень бухгалтерського облiку. Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, немає.

Примітки до звіту про фінансові результати

Визначення фiнансового результату вiдбувається згiдно з чиним законодавством України. Фiнансовий резельтат за 2016 рiк становив 1866,8 тис грн чистого прибутку.Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за 2016 рiк становить 14078,4 тис. грн. без ПДВ (рядок 2000 Балансу). Iншi операцiйнi доходи (рядок 2120 Балансу) 312,0 тис. грн.Iншi доходи729,7 тис. грн Собiвартiсть реалiзованих робiт (рядок 2050 Балансу) склала 9896,7 тис. грн., Iншi операцiйнi витрати (рядок 2180 Балансу) складають 2663,1 тис. грн., Разом витрати пiдприємства за рiк становлять 12843,5 тис. грн. (рядок 2285 Балансу), у тому числi по елентам операцiйних витратi: - прямi матерiальнi витрати (вартiсть матерiалiв, комплектуючих та запасiв) - 5615,0 тис. грн.; - прямi витрати на оплату працi - 2267,7 тис. грн.; - амортизацiя виробничих основних засобiв та нематерiальних активiв, безпосередньо пов'язаних з виробництвом товарiв, виконанням робiт, наданням послуг - 226,4 тис. грн.; - iншi прямi витрати - внески на соцiальнi заходи 507,0 тис. грн. iншi операцiйнi витрати 1586 тис грн За 2016 рiк отримано прибуток у сумi 1866,8 тис. грн. (рядок 2350 Балансу). Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, немає.

 

 

 

 

Керівник

Матвiєнко С.А.

 

 

 

 

Головний бухгалтер

Шрамко О.М.

 

 

 

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАГЕНТ"

2. Код за ЄДРПОУ

13433137

3. Місцезнаходження

49019, Днiпро, Ударникiв,27

4. Міжміський код, телефон та факс

0563703866 0563703866

5. Електронна поштова адреса

reagent@ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

reagent.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

II. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв 14.04.2017 року (Протокол № 1 вiд 14.04.2017 року) прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за 2016 рiк; встановлено розмiр дивiдендiв, що пiдлягають сплатi – 210,0 тис. грн, що на одну акцiю становить 300,00 грн; визначено спосiб виплати дивiдендiв – грошовими коштами безпосередньо акцiонерам у строки та в порядку, встановленому чинним законодавством України.
Наглядовою радою 18.04.2017 року (протокол № 2 вiд 18.04.2017 року) встановлено 15 травня 2017 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на отримання дивiдендiв за 2016 рiк. Строк виплати дивiдендiв визначити з 15 травня 2017 року по 14 вересня 2017 року. Визначити порядок виплати дивiдендiв акцiонерам – одноразово всiєю сумою в повному обсязi, згiдно перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв станом на 15.05.2017 року. Спосiб виплати дивiдендiв, визначений рiшенням Загальних зборiв – безпосередньо акцiонерам.
Виплату дивiдендiв здiйснювати за письмовою заявою акцiонера шляхом безготiвкового перерахування коштiв на вказаний акцiонером рахунок у банку. Витрати, якi виникають через необхiднiсть перерахування дивiдендiв ( сплата комiсiйних банку та iншi) проводяться за рахунок суми дивiдендiв, призначених до виплати акцiонеру. Сума податкiв, якi згiдно дiючого законодавства повиннi бути утриманi при виплатi дивiдендiв, сплачуються за рахунок суми дивiдендiв, призначених до виплати акцiонеру.
Дивiденди, не виплаченi акцiонеру внаслiдок вiдсутностi заяви акцiонера про виплату чи вiдсутностi коректних даних про рахунок акцiонера для перерахування дивiдендiв, виплачуються за додатковим письмовим запитом акцiонера. На суму невиплачених та неотриманих акцiонерами дивiдендiв проценти не нараховуються.
В порядку, встановленому статутом Товариства, направити повiдомлення кожному акцiонеру, який має право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Матвiєнко Сергiй Анатолiйович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАГЕНТ"

2. Код за ЄДРПОУ

13433137

3. Місцезнаходження

49019, Днiпро, Ударникiв,27

4. Міжміський код, телефон та факс

0563703866 0563703866

5. Електронна поштова адреса

reagent@ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

reagent.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

14.04.2017 року Загальними зборами затвержено граничну ринкову вартiсть майна та послуг, що є предметом значного правочину,який генеральний директор Товариства може вчинити вiд iменi Товариства одноосiбно i без доручення протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення такими, що не перевищують 1708125-00 грн (один мiльйон сiмсот вiсiм тисяч сто двадцять п’ять грн 00 коп), що складає 25% ( двадцять п’ять ) вiдсоткiв вiд вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства станом за 2016 рiк.За даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства станом за 2016 рiк вартiсть активiв складає 6832500-00 грн.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 700 штук

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у загальних зборах - 688 штук, у вiдсотках вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй 98,285714%

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 688 штук

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0 штук

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Матвiєнко Сергiй Анатолiйович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАГЕНТ"

2. Код за ЄДРПОУ

13433137

3. Місцезнаходження

49019, Днiпро, вул. Ударникiв,27

4. Міжміський код, телефон та факс

0563703866 0563703866

5. Електронна поштова адреса

reagent@ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.reagent.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв вiд 14.04.2017 р прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме:

-          припинити повноваження Генерального директора Товариства Матвiєнко Сергiй Анатолiйович ( паспорт МЕ 552961 вiд 25.11.2004 Бабушинський РВ ДМУ УМВС України) Часткою, якою володiє в статутному капiталi 0,0% Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 07.09.2010 по даний момент.

-          обрано Генерального директора Матвiєнко Сергiй Анатолiйович ( паспорт МЕ 552961 вiд 25.11.2004 Бабушинський РВ ДМУ УМВС України) Часткою, якою володiє в статутному капiтауi 0,0% Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду: з 07.09.2010р по теперiшнiй час ген. директор в ПрАТ «Реагент». Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

-           припинення повноваження  у зв'язку з закiнченням термiну повноважень ревiзора Падалко Ганна Михайлiвна ( паспорт АЕ 359328 вiд 05.07.1996 Бабушинський РВ ДМУ УМВС України). На посадi перебувала з 12.04.2013р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.1429% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

-  обрано ревiзором Падалко Ганна Михайлiвна ( паспорт АЕ 359328 Бабушинський РВ ДМУ УМВС України). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.1429%. Останнi пять рокiв працювала начальником вiддiлу маркетингу вет. препаратiв на ПрАТ РЕАГЕНТ, з 02 березня 2016 р. – пенсіонер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Матвiєнко Сергiй Анатолiйович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

Создание сайта IT-Проект